Rejestr CEIDG, czyli rejestr dla wszystkich przedsiębiorców w kraju

Opublikowane przez admin w dniu

Jak szybko znaleźć informację o przedsiębiorcy, naszym przyszłym kontrahencie czy interesującej nas firmie prowadzącej działalność w Polsce? Jak założyć własną firmę lub wznowić albo zawiesić działalność gospodarczą? Umożliwi nam to „CEIDG”, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki, będąca niczym innym jak elektronicznym rejestrem przedsiębiorców. Jest prowadzona w systemie teleinformatycznym, przez co wszystko to, można zrobić sprawnie i bez wychodzenia z domu czy korzystania z pomocy radcy prawnego. CEIDG regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Dla Przedsiębiorcy.

Cel działania rejestru

Zgodnie z art. 2 wspomnianej wyżej ustawy, wyznacza ona następujące zadania CEIDG:

  • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
  • udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie,
  • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
  • udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Zakres informacji CEIDG

CEIDG zawiera informację o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terenie kraju, numer REGON, NIP,  firmę, miejsce wykonywania działalności czy datę rozpoczęcia jej wykonywania. Jeśli chcesz wyszukać firmę, nie jest konieczne podawanie wszystkich danych. Wystarczające będzie przykładowo, samo imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Co warto wiedzieć o wpisie i przed wypełnieniem wniosku

Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, wyjątkowo także z urzędu. Należy zapoznać się ze wszystkimi, wymienionymi w ustawie integralnymi żądaniami jak i dodatkowymi zgłoszeniami, jakie przedsiębiorca musi lub może dołączyć do wniosku. Jedynie poprawny wniosek podlega wpisowi do CEIDG. Co ważne, wniosek o wpis jest wolny od wszelkich opłat.  Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. We wniosku można zaznaczyć także późniejszy dzień rozpoczęcia działalności.

Zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności, przed wypełnieniem wniosku musisz pamiętać, że nie każdą działalność trzeba rejestrować. Wyjęte z tego obowiązku są drobne działalności, tak zwane „na próbę”, jeśli przychód należny w żadnym miesiącu nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w kraju. Drugim warunkiem możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej jest brak wykonywania działalności gospodarczej przez ostatnich 60 miesięcy. Należy wybrać także sposób opodatkowania oraz zastanowić się nad konkretną datą rozpoczęcia działalności, którą musisz podać we wniosku. Ponadto musisz wiedzieć, jaką nazwę będzie mieć twoja firma oraz czym będzie się zajmować, określając zakres jej działań. Portal CEIDG zachęca także do założenia profilu zaufanego, będącego rodzajem podpisu elektronicznego, umożliwiającego szybkie potwierdzenie tożsamości. Dzięki temu wszelkie sprawy urzędowe jak i związane z rejestracją będziesz mógł załatwić przez internet.

Kategorie: Biznes

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *