Wypowiedzenie umowy o pracę

Opublikowane przez admin w dniu

Wypowiedzenie umowy o pracę

Według prawa pracy, a dokładniej rzecz ujmując, art. 32 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, rozwiązania umowy o pracę może dokonać każda ze stron umowy, z zachowaniem oraz po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę, czyli umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, na podstawie której pracownik wykonuje na rzecz pracodawcy ustalone czynności w założonym czasie, jest jednostronnym oświadczeniem woli.

Obowiązujące przepisy, a wypowiedzenie umowy o pracę

Regulacje, dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę, obowiązujące obecnie, dokładnie ujmuje Kodeks Pracy, który w artykule 30 traktuje, iż rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się za porozumieniem stron, przy uwzględnieniu oświadczenia jednej ze stron umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem czasu, na który została zawarta. Okres wypowiedzenia umowy o pracę może nie być wykorzystany przez pracownika, który nie ma obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z tego przywileju.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca, wypowiadający umowę o pracę swojemu pracownikowi za porozumieniem stron, może w  drodze obopólnej zgody odstąpić od okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy pracownik deklaruje chęć rozwiązania umowy o pracę, ma możliwość niewykorzystania okresu wypowiedzenia, wynikającego z warunków umowy bez określania przyczyny, jednak wypowiedzenie umowy powinno mieć formę pisemną. W przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę warunków umowy o pracę na czas nieokreślony, poza uzasadnieniem decyzji, wyjaśniającym przyczyny wypowiedzenia, należy zawrzeć informację o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Okres wypowiedzenia dla stosunku pracy

W przypadku niejasności, związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę, można zasięgnąć porady prawnej. Radca prawny, którego kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, rzeczowo wyjaśni niejasności. W przypadku umowy na okres próbny, nie dłuższy niż dwutygodniowy, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Jeżeli okres trwania takiej umowy jest dłuższy niż dwa tygodnie, przysługuje tygodniowy okres wypowiedzenia, natomiast dla umów na czas trzymiesięczny, przysługuje dwa tygodnie okresu wypowiedzenia (art. 34 K. P.) Umowy o pracę na czas nieokreślone mogą rozwiązane w uwzględnieniem okresu wypowiedzenia, trwającego zależnie od długości zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Według art. 36 Kodeksu Pracy, pracownikowi, zatrudnionemu krócej niż sześć miesięcy, przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracownikom, którzy pracują w oparciu o umowę co najmniej pół roku, należy się miesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli zatrudnienie trwa co najmniej trzy lata, okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia, uwzględniony w tygodniach, liczony jest od tygodnia, następującego po tym, w którym złożono wypowiedzenie umowy o pracę. Jeżeli okres wypowiedzenia umowy liczy się w miesiącach, czas wypowiedzenia upływa od pierwszego dnia miesiąca następnego, po tym, w którym złożono wypowiedzenie. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, czas na poszukiwanie nowego zatrudnienia oraz możliwość odwołania się do sądu pracy. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Kategorie: Prawo Pracy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.