Zażalenie na postanowienie sądu

Opublikowane przez admin w dniu

Zażalenie jest jednym ze środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, jaki przewidziany jest przez ustawodawcę. Zapobiega on uprawomocnieniu się danego orzeczenia sądu do chwili rozpoznania zażalenia. Środek ten przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji, które kończą dane postępowanie – może to więc być przykładowo zażalenie na umorzenie postępowania czy na postanowienie o odrzuceniu pozwu. Zażalenie przysługuje też na postanowienia sądu pierwszej instancji oraz zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest między innymi:

 • zwrot pozwu, odmowa jego odrzucenia, przekazanie sprawy innemu sądowi,
 • odmowa zwolnienia od kosztów sądowych, odmowa ustanowienia takich podmiotów jak adwokat czy radca prawny,
 • rygor natychmiastowej wykonalności,
 • wstrzymanie wykonania orzeczenia do chwili rozstrzygnięcia skargi,
 • stwierdzenie prawomocności orzeczenia,
 • skazanie strony, świadka, pełnomocnika, biegłego lub osoby trzeciej na grzywnę,
 • zawieszenie postępowania,
 • odmowa uzasadnienia orzeczenia,
 • zwrot kosztów,
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
 • zatwierdzenie ugody,
 • odrzucenie zażalenia.

Zażalenie na postanowienie sądu

Prawnik w imieniu składającego zażalenie, wnosi je do sądu drugiej instancji w ciągu tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie lub – gdy dana strona nie zażądała doręczenia tego postanowienia – od dnia jego ogłoszenia. Zażalenie takie musi spełniać określone warunki, jakie przewidziane są dla pisma procesowego. Wskazać w nim należy postanowienie, którego dotyczy oraz zakres tego zażalenia. Niezbędne jest również zamieszczenie wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia, a także zwięzłe uzasadnienie zażalenia z możliwością wskazania nowych dowodów i faktów. Po rozpoznaniu sprawy, sąd drugiej instancji wniesione zażalenie może oddalić, gdy zarzuty są bezzasadne, zmienić postanowienie, które zostało zaskarżone lub postanowienie to uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Ponadto, ustawodawca przewiduje również możliwość złożenia zażalenia na postanowienia sądu drugiej instancji, składane do Sądu Najwyższego. Przysługuje ono na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia z przepisami prawa. Zażalenie to przysługuje również w przypadku uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji oraz przekazania danej sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jeśli mamy wątpliwości, czy w danej sprawie posiadamy możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu, warto skontaktować się z radcą prawnym – radca udzieli nam wszelkich niezbędnych informacji i pomocy. Taka porada prawna pozwoli lepiej poznać temat i w razie konieczności – dochodzić swych praw.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *