Protokół powypadkowy

Opublikowane przez admin w dniu

Czym jest protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, jaki powinien zostać sporządzony, gdy dojedzie do wypadku w miejscu pracy. Jest on bazą, bez której pracownik, który uległ wypadkowi, nie może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS- u, czy od ubezpieczyciela pracodawcy, czy wreszcie od samego pracodawcy, w sytuacji, gdy ten nie był ubezpieczony. W pierwszym przypadku, gdy chodzi o odszkodowanie z ZUS – u, dokument powinien zawierać informacje, że do wypadku doszło w związku z wykonywaniem pracy, w sposób niespodziewany, a pracownik nie spowodował wypadku poprzez rażącą niedbałość lub umyślnie. Natomiast w drugim przypadku, jeśli chodzi o odszkodowanie od samego pracodawcy,  protokół powypadkowy powinien zawierać informacje o winie pracodawcy w spowodowaniu wypadku lub nieprzestrzeganiu przez pracodawcę przepisów prawa pracy, głównie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zasady sporządzania protokołu powypadkowego

Dokument sporządzany jest przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, a jego bazą jest wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz.2298).

Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedziano się o wypadku.

 

Elementy protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy powinien wskazywać osobę pracodawcy, jej imię, nazwisko, NIP, REGON, PESEL, osoby wchodzące w skład zespołu powypadkowego, wskazanie kiedy zespół powypadkowy ustalił okoliczności wypadku, termin wypadku z podaniem daty i godziny, niezbędne jest wskazanie poszkodowanego i jego danych, osoby zgłaszającej wypadek oraz okoliczności i przyczyny wypadku. Protokół powypadkowy powinien określać, czy pracodawca przestrzegał przepisów prawnych, podobnie, czy przestrzegał ich pracownik, czy może przyczyną wypadku było naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, w takiej sytuacji należy wskazać dowody takiego stanu rzeczy. Protokół powypadkowy powinien  określić, czy pracownik w chwili wypadku był trzeźwy, nie pił alkoholu, ani nie zażywał substancji psychotropowych, jeśli miało to miejsce należy wskazać dowód. Protokół powypadkowy powinien wskazywać skutki wypadku, określać, czy był to wypadek przy pracy lub wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy i podać uzasadnienie, a także zwierać wnioski i wskazywać środki profilaktyczne, jakie należy zastosować, by więcej nie doszło do podobnego wypadku.

Załączniki protokołu powypadkowego.

Do protokołu powypadkowego należy dołączyć pisemne wyjaśnienia pracownika, który uległ wypadkowi, jak również ewentualnych świadków wydarzenia, opinię lekarza, zdjęcia z miejsca wypadku, możliwe zastrzeżenia poszkodowanego pracownika lub członków rodziny zmarłego pracownika co do treści protokołu powypadkowego, podobnie możliwe zastrzeżenia członka zespołu powypadkowego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *