Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze informacje.

Opublikowane przez admin w dniu

Wypowiedzenie umowy o pracę to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Jak powszechnie wiadomo, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wypowiedzenie to nic innego jak jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Może być dokonane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Po pierwsze wskazać należy, iż każda osoba która zawarła umowę o pracę na okres próbny, określony bądź nieokreślony – ma prawo do rozwiązania jej za wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia różnią się między sobą czasem trwania, w zależności od poniższych okoliczności:

– rodzaju zawartej umowy,

– okresu zatrudnienia u danego pracodawcy,

– czasu na jaki została zawarta umowa.

Co ważne, w związku ze zmianami jakie nastąpiły w 2016 roku  – umowę na czas określony można zawiązać maksymalnie na 33 miesiące, natomiast łączna liczba takich umów nie może przekroczyć trzech. Skutkiem wskazanego przekroczenia limitu, będzie uznanie następnej umowy o pracę (czwartej) za umowę o pracę na czas nieokreślony – z mocy prawa przekształci się ona w umowę zawartą na czas nieokreślony.

Ile wynoszą okresy wypowiedzenia umów o pracę?

Zgodnie z treścią art. 36 par. 1 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, jak i nieokreślony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy  – 2 tygodnie,

2) w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc,

3) w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata – 3 miesiące.

Jeśli natomiast chodzi o umowę o pracę na okres próbny, przedstawia się to następująco:

1) umowa na okres próbny zawarta na okres do 2 tygodni – okres wypowiedzenia to 3 dni robocze,

2) umowa na okres próbny zawarta na okres ponad 2 tygodni – okres wypowiedzenia to 1 tydzień,

3) umowa na okres próbny zawarta na 3 miesiące – okres wypowiedzenia to 2 tygodnie.

Wyżej wymienione okresy wypowiedzenia (przewidziane w kodeksie) są okresami minimalnymi i tym samym nie mogą zostać skrócone. Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy niezależnie od przerw występujących w tym zatrudnieniu. Ponadto, przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu pełnym, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Co ważne, czas trwania choroby, urlopu wychowawczego czy urlopu bezpłatnego stanowi dla pracownika okres zatrudnienia i w dniu jego zakończenia podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jak liczymy okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Mogą pojawić się wątpliwości w jaki sposób liczymy okresy wypowiedzenia, w szczególności od jakiej daty liczy się i kończy okres wypowiedzenia. Mając na uwadze powyższe, wyjaśniamy:

  • wypowiedzenie umowy o pracę liczone w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia pracownikowi wypowiedzenia. Podczas określania momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych rozpoczyna swój bieg – bierzemy pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami oraz dniami świątecznymi. Bierzemy pod uwagę także dni dodatkowo wolne od pracy tj. soboty, bowiem zaliczają się one do dni roboczych.

  • wypowiedzenie umowy o pracę liczone w miesiącach

Moment, w którym rozpoczyna się bieg wypowiedzenia to pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Tym samym, okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

  • wypowiedzenie umowy o pracę liczone w tygodniach

Moment, w którym rozpoczyna się bieg wypowiedzenia, jest pierwsza niedziela następująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po okresie jednego bądź dwóch tygodni kalendarzowych. Tym samym sobota jest zawsze ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Przez tydzień rozumie się natomiast tydzień liczony kalendarzowo, a więc jako 7 dni.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – co musimy w nim zawrzeć? Darmowy wzór wypowiedzenia.

Najważniejsze informacje, jakie powinniśmy zawrzeć w treści wypowiedzenia umowy o pracę to:

– miejscowość i data,

– dane pracownika,

– dane pracodawcy,

– nagłówek tzn. „Wypowiedzenie umowy o pracę”,

– informacja dotycząca tego jaką umowę wypowiadamy oraz jaki jest okres wypowiedzenia,

– zwrot grzecznościowy i podpis,

– miejsce dla potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia oraz podpis pracodawcy.

Kategorie: Prawo Pracy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *