Protokół powypadkowy. Czy można go kwestionować?

Opublikowane przez admin w dniu

Czym jest protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy opisuje wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku. Sporządzenia protokołu dokonuje komisja powypadkowa, za której stworzenie odpowiada pracodawca. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. W sytuacji, gdy dochodzi do opóźnienia ze stworzeniem tego dokumentu z uzasadnionych przyczyn zespół powinien to odnotować wraz z podaniem powodu.

Sposób sporządzania protokołu

Po stworzeniu wspomnianego raportu komisja przekazuje go wraz z pozostałą dokumentacją pracodawcy do zatwierdzenia. W przypadku posiadania zdania odrębnego przez któregoś członka komisji należy je umieścić w dokumencie przekazywanym pracodawcy. O ostatecznym kształcie decyduje właśnie on.

Przed przekazaniem protokołu do zatwierdzenia na komisji ciąży obowiązek zapoznania poszkodowanego z ustaleniami komisji. Ma on prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń co do nich. Dodatkowym uprawnieniem takiego pracownika jest możliwość wglądu do całej dokumentacji, a także sporządzanie z nich notatek oraz kopii. W przypadku śmiertelnego wypadku z tych możliwości mogą skorzystać bliscy zmarłego. O przysługujących prawach należy pouczyć!


,, …to nie jest wypadek przy pracy… ”

Takie zdanie może pojawić się w protokole. Stwierdzenie o tym, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy wymaga uzasadnienia z dokładnym wyjaśnieniem przyczyn takiej decyzji. Należy wskazać dowody przemawiające za taką tezą.

Załączniki do protokołu powypadkowego

Do protokołu dołącza się:

zapis wyjaśnień i relacje ze zdarzenia poszkodowanego

informacje uzyskane od świadków

wszelkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie przyczyn i przebiegu wypadku

opinię lekarza (także specjalisty)

dokumentacje wizualną miejsca wypadku (taką jak fotografie, nagrania itp.)

zdanie odrębne członka komisji (jeśli się pojawiło)

uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego.

Po nie dłużej niż 5 dniach od sporządzenia pracodawca powinien go zatwierdzić. W przypadku braków lub rozbieżności w protokole należy zwrócić go komisji, której zdaniem jest uzupełnienie o niezbędne elementy w ciągu 5 dni. Po zatwierdzeniu protokołu pracodawca dostarcza go poszkodowanemu, a w przypadku śmiertelnego wypadku jego najbliższym.

Pracodawca cały protokół wraz z załącznikami musi przechowywać przez 10 lat.

Kwestionowanie protokołu powypadkowego

Zarówno poszkodowanemu pracownikowi, jak i członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje prawo do kwestionowania zapisów protokołu powypadkowego. W tym celu powinni wnieść odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania odszkodowania do sądu ubezpieczeń społecznych. Jest to droga możliwa na etapie dochodzenia roszczeń od ZUS.

Drugą możliwością jest podważenie w sądzie pracy samego protokołu powypadkowego. Z pomocą przychodzi art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Wówczas to sąd na podstawie zgromadzonych dowodów wydaje decyzję, co do okoliczności, przebiegu i przyczyn wypadku.

Uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego

Poszkodowany po zapoznaniu się z ustaleniami komisji ma prawo odnieść się do treści protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Może wnieść uwagi i zastrzeżenia co do zawartych tam informacji. Powinny one znaleźć się w protokole, który przekazuje się pracodawcy do zatwierdzenia. Termin do skorzystania z tego prawa wynosi ok. 14 dni, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby go przedłużyć z uzasadnionych przyczyn. Komisja powinna w treści protokołu uwzględnić zastrzeżenia i uwagi pracownika. Poszkodowany w przypadku braku reakcji ma prawo odwołać się do sądu pracy, który ustali treść protokołu.

Rażąca niezgodność

Protokół powypadkowy stworzony przez komisję może rozmijać się z prawdą. Przyczyn takiego zjawiska może być bardzo wiele. W takiej sytuacji należy zawiadomić Inspekcje Pracy, która zbada tę sprawę za pomocą własnych procedur i narzędzi.

Ważną rzeczą jest tu także odpowiedzialność karna. Niepowołanie komisji powypadkowej, rażące błędy lub braki w sporządzonej dokumentacji stanowią przestępstwo na mocy art. 221 kodeksu karnego. W tej sytuacji należy powiadomić prokuratora.

Każde przeżycie związane z wypadkiem przy pracy jest trudne. Poszkodowany z pewnością odczuwa skutki emocjonalne, jak i fizyczne całej sytuacji. Nie można od niego wymagać chłodnego, analitycznego podejścia, które jest konieczne w dochodzeniu swoich praw i roszczeń. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Uzyskaj bezpłatną konsultację prawną w LexHelper.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.