Małżeństwo nie musi oznaczać wspólności majątkowej

Opublikowane przez admin w dniu

      Ustawowa wspólność majątkowa jest ustrojem automatycznie powstającym w czasie zawarcia związku małżeńskiego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by wspólnie z małżonkiem, bądź na bazie własnego wniosku starać się o rozdzielność majątkową. W jaki sposób inny, niż ustawowy ustrój małżeństwa może wejść w życie?

Umowna rozdzielność majątkowa 

      Jednym ze sposobów na uzyskanie rozdzielności majątkowej małżonków jest przyjęcie jej na bazie wspólnej umowy. Ma ona wówczas formę aktu notarialnego, który rozgranicza majątek małżonków na majątki osobiste. Oznacza to, że każda z osób zachowuje majątek zgromadzony przed i po zawarciu umowy do wyłącznej dyspozycji. Co ciekawe, rozdzielność majątkowa na bazie umowy może być dokonana przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by raz podpisane porozumienie zmienić, bądź całkowicie rozwiązać. Trzeba jednocześnie pamiętać, że zawarcie umownej rozdzielności majątkowej nie działa wstecz. 

     Umowa o rozdzielności majątku w formie aktu notarialnego nie wymaga uzasadnienia, a jedynie zdolności stron do czynności prawnych, aktu małżeństwa oraz zgodności co do przyjmowanych warunków umowy. Sama rozdzielność majątkowa, nazywana intercyzą sprawia, że każdy z małżonków ma prawo sam rozporządzać swoimi składnikami majątku (między innymi zbywać go, czy zaciągać zobowiązania), bez uznawania sprzeciwu drugiej strony umowy. 

Przymusowa rozdzielność majątkowa 

     Alternatywą dla umownej rozdzielności majątkowej jest przymusowa opcja zmiany ustroju małżeńskiego. Prawo do wnioskowania ma wówczas każdy z małżonków po podaniu ważnych powodów, do których należy miedzy innymi zagrożenie dla dobra rodziny.

Rozdzielność po orzeczeniu sądu

     O ustanowieniu rozdzielności majątkowej decyduje wówczas sąd. Podstawą do tego typu działania jest art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który pozwala małżonkom wystosowanie żądania o rozdzielność majątkową. Wówczas ustrój małżeństwa zmienia się wraz z dniem wskazanym w wyroku sądu. 

Nie tylko małżonkowie mogą wnioskować o przymusową rozdzielność majątkową

     Przymusowa rozdzielność majątkowa nie musi być jednak wnioskiem składanym jedynie przez małżonków. Również prokurator, czy wierzyciel jednego z małżonków może zwrócić się do sądu z żądaniem rozdzielności majątkowej, które będzie rozpatrywane przez sąd na tych samych zasadach, co w przypadku pozwu złożonego bezpośrednio przez danego małżonka.

Rozdzielność wynikająca z prawa

      W szczególnych przypadkach również prawo może decydować o powstaniu rozdzielności majątkowej. Poza umowną rozdzielnością oraz orzecznictwem sądu jest to kolejny sposób, na anulowanie ustawowej wspólności majątkowej. Przesłanką, jaka musi wystąpić do powstania rozdzielności majątkowej jest wówczas miedzy innymi orzeczenie separacji małżonków. Również ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków powoduje rozłam wspólności majątkowej – zarówno częściowe, jak i całkowite. Ustawa przewiduje również, że z mocy prawa rozdzielność majątkowa powstaje także w momencie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *