Wyrok nakazowy – przesłanki pozytywne i negatywne do jego wydania

Opublikowane przez admin w dniu

Wyrok nakazowy – kiedy zapada?

Wyrok nakazowy za każdym razem wydawany jest wyłącznie przez sąd w trakcie jednoosobowego posiedzenia niejawnego. We wszystkich przypadkach ma on charakter skazujący. Traktowany jest on bowiem jako propozycja kary, którą składa się oskarżonemu. Oskarżonemu przysługuje prawo do jej odrzucenia. Służy do tego wniesienie tak zwanego sprzeciwu. Wydanie tego typu wyroku może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzą pewne szczególne przesłanki. Sąd ma obowiązek do ich przedstawienia. Postępowanie nakazowe to specyficzny tryb postępowania stosowany w procedurze karnej. Ustawodawca wymienia ściśle określone przesłanki, które pozwalają na jego wydanie bądź wręcz przeciwnie. W momencie, gdy są to przesłanki pozwalające na jego wydanie, nazywamy je przesłankami pozytywnymi. W sytuacji, gdy jest to kategorycznie niemożliwe, mówi się o kategorycznych przesłankach wydania wyroku nakazowego. Obie wymienione wyżej kategorie przesłanek należy przedstawić w sposób rzetelny i dokładny.

Charakterystyka przesłanek pozytywnych do wydania wyroku nakazowego

Aby wydanie wyroku nakazowego było możliwe, musi zaistnieć szereg przesłanek. Pierwsza z nich polega na tym, że sąd w świetle materiału dowodowego, który został zgromadzony w trakcie postępowania przygotowawczego musi uznać, że okoliczności czynu popełnionego przez oskarżonego nie budzą żadnych wątpliwości. Oprócz tego nie może istnieć potrzeba przeprowadzania rozprawy. Jest to sytuacja, w której wina sprawcy danego czynu jest niepodważalna.

Druga z przesłanek pozytywnych dotyczy ograniczeń w zakresie kar, jakie mają miejsce w wydawaniu wyroków nakazowych. Sąd bowiem może wydać jedynie karę ograniczenia wolności bądź nałożyć na sprawcę grzywnę, która będzie mogła mieć wysokość maksymalnie 100 stawek dziennych bądź 200.000 złotych. Są to duże ograniczenia, które wpływają na to, że sąd w takim trybie może orzec tylko w przypadku, gdy za przestępstwo popełnione przez sprawcę ustawodawca przewidział możliwość nałożenia powyżej wymienionych kar.

Przesłanki negatywne

Jeśli chodzi o przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wydanie wyroku, to są one następujące:

  • sytuacja, w której w danej sprawie przeprowadzono śledztwo,
  • sytuacja, w której przestępstwo popełnione przez sprawcę w kodeksie karnym zagrożone jest wyłącznie karą pozbawienia wolności,
  • sprawy z oskarżenia prywatnego,
  • sytuacja, w której oskarżony nie przebywa na wolności (w danej sprawie bądź w innej),
  • w momencie, gdy istnieje sytuacja obligatoryjnej obrony

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *